سخنان مادر ترزا

در انتهای حیات ما بدین سنجیده نخواهیم شد که ؛

چند مدرک دانشگاهی دریافت کردهایم

چه مقدار از مادیات دنیا برای خود اندوختهایم

چه کارهای بزرگی انجام دادهایم

سنجش ما بر این اساس خواهد بود که :

من تشنه بودم و تو مرا سیراب کردی

من عریان بودم و تو مرا پوشانیدی

من بیخانمان بودم و تو مرا اسکان دادی

تشنه؛ ولی نه فقط تشنه آب بلکه تشنه محبت

عریان؛ نه فقط از برای لباس بلکه عریان از عزت و احترام

بیخانمان؛ ولی نه تنها در طلب خانهای از خشت بلکه به سبب خروج از عوالم انسانی

بنابراین، جسورانه عشق بورز؛ احترام کن و بپذیر.

                                                            به امید آنروز

/ 0 نظر / 2 بازدید