مراقبه روز پنجم ماه

تنفس کردن درست

زمانیکه قدم میزنید با دم و بازدم عمیق و موزون نفس بکشید. زمانیکه هوا را به درون ریههای خود میکشید تا چهار شماره بشمارید و به اندازه چهار شماره نفس را حبس کنید و سپس تا چهار شماره هوای بازدم را از ریهها تخلیه کنید و چهار شماره صبر کنید. این تمرین را با فرمول دم4، حبس دم4،بازدم 4،حبس بازدم4. شش تا دوازده بار در روز انجام دهید. درست و هشیارانه تنفس کنید. تنفس عمیق و از طریق دیافراگم را تمرین کنید.

قبول کردن دیگران آنطور که هستند

دیگران را همانگونه که هستند، بپذیرید نه آنطور که شما مایلید باشند. به این صورت شادمانی و نشاط در شما ایجاد میشود.

تصور کنید که همه گلهای باغ به رنگ ارغوانی و مشابه هم بودند، آیا باز باغ میتوانست زیبائی بیحدی داشته باشد؟ به همین ترتیب این تنوع افکار و اندیشههاست که زیبائی میآفریند در غیر اینصورت زندگی کسالتبار و بینشاط میشد.

همواره به خاطر داشته باشید که عشق، پرقدرتترین و اعجازانگیزترین شفادهندگان است.

همانند درخت بلوط باشید تا در سایه و پناهتان دیگران به آرامش برسند.

برای رسیدن به این هدف، باید قوی باشید و بتوانید به دیگران اعتماد به نفس دهید.

ایجاد هماهنگی

اگر نتهای آهنگ زندگیتان را بر اساس شناخت واقعی توانائیها و استعدادهایتان منظم و کوک کنید و آنها را با سمفونی بزرگ زندگی هماهنگ نمائید، خداوند و تمام نیروهای طبیعت از شما حمایت خواهند کرد.


/ 0 نظر / 2 بازدید