پـــرانـــایـــامـــا

10 ـ آنولوماویلوما anuluma viluma

ج ـ نگه داشتن نفس در درون یا بیرون

یک دم گرفته، حفره راست بینی را با انگشت شصت دست راست بسته و بازدم را از حفره چپ بینی انجام میدهیم.

حال دم از چپ گرفته،هر دو حفره بینی را بسته و حبس دم داریم. بازدم از حفره راست بینی.حفره راست را بسته و حبس بازدم داریم.حفره راست را باز میکنیم،دم میگیریم،هر دو حفره را بسته،حبس دم،بازدم از حفره چپ بینی،هر دو حفره را بسته و حبس بازدم داریم.هر بازدم از حفره چپ بینی یک راند محسوب می شود.

تمرین را میتوان تا 10 راند انجام داد.

جدول نسبت آنولوماویلوما

دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     1     ـ   1    ـ ــــــــــــ ( به اِزاء هر دمی که میگیریم همان مقدار حبس دم می کنیم و همان مقدار بازدم میکنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ    1     ـ   2   ـ ـــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم همان مقدار حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم.)


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     2    ـ    2  ـ ــــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم، دو برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ  حبس بازدم

1 ـ     3    ـ   2   ـ ـــــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم، سه برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     4    ـ    2  ـ ــــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم، چهار برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     4    ـ    2  ـ      1 ( به ازاء هر دمی که میگیریم ، چهار برابر آن حبس دم می گیریم و دو برابر آن بازدم می کنیم و یک برابر دم، حبس بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     4    ـ   2  ـ       2 ( به ازاء هر دمی که میگیریم، چهار برابر آن حبس دم میگیریم و دو برابر آن بازدم می کنیم و دو برابر دم،حبس بازدم می کنیم )

فواید :

1. باعت تغذیه کل بدن از اکسیژن تازه،دفع دی اکسید کربن شده

2. تحریک مراکز مغزی در بالاترین حد ظرفیت شان به دلیل پاک شدن مواد سمی از بدن

3. رفع عواملی که باعث اغتشاش و عدم تمرکز فکر می شوند.

4. مفید برای افرادی که کارهای فکری می کنند.

5. با هماهنگی ای که در جریان پرانا ایجاد می کند،آرامش و شادابی ذهن و سرزندگی افزایش می یابد .در نتیجه کم شدن میزان استرس و ناراحتی ها

6. تعادل بینِ نادی آیدا و پینگالا و در نتیجه باعث باز شدن نادی سوشومنا و بیداری روحی فرد و آمادگی او برای مراقبه

/ 0 نظر / 53 بازدید