مراقبه روز نوزدهم

امید به بهبود قطعی و تجسم سلامتی و تندرستی حتی در زمان بروز بیماریها

خود را سالم تصور کردن موجب حفظ بشاشیت و نیرومندی شما میگردد. زمانیکه نیروی حیاتی و سرزندگی درونی در شما میدرخشد و نورافشانی میکند، جائی برای بقای تاریکی و بیماری نمیماند.لذا بیماری به ناچار چشمهای خود را میبندد و از درون شما فرار میکند.

با دیگران بخندید.

بجای اینکه به دیگران بخندید، بیائید مانند یک دوست با آنها بخندید.

باید سکان احساسات خود را به سمت آگاهی و خردمندی خویش بسپارید تا بتوانید از دریای عشق خالص،به دور از منیت، عبور کنید.

به دیگران کمک کنید.

مشتاقانه دست نیازمندان واقعی را بگیرید و آنها را یاری دهید. کمک به همنوعان، خوشبختی و سعادت شما را افزایش میدهد و خیر و برکت را در زندگی شما جاری میسازد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمدفراهانی

از مطالب جالب و خواندنی شما ممنونم واقعا جای تامل داره