امروز و فقط برای امروز

قانون عدم دلبستگی

را در زندگی اجرا می کنم :

با خود عهد می بندم با دنبال کردن گامهای زیر قانون عدم دلبستگی را به عمل در آورم :

۱- عهد می بندم که امروز عدم دلبستگی را به کار بندم. به خودم و اطرافیان، این آزادی را خواهم داد که همانگونه که هستند باشند . عقیده ام را در هیچ موردی به دیگران تحمیل نخواهم کرد.

راه حل ها را بر مشکلات تحمیل نخواهم کرد تا از این طریق مشکلات تازه ایجاد کنم. با عدم دلبستگی در همه امور مشارکت خواهم جست.

۲- امروزعدم یقین را به صورت بخشی بنیادی از زندگیم به کار خواهم گرفت به دلیل اشتیاقم برای پذیرش عدم یقین راه حلها خود به خود از دل مشکل - از دل آشفتگی و بی نظمی و اغتشاش - برمی خیزد و پدیدار می شوند. هرچه امور نامطمئن تر به نظر برسند احساس امنیت بیشتری خواهم کرد، زیرا عدم یقین راه من به سوی آزادی است. از طریق حکمت عدم یقین امنیت خود را خواهم یافت.

۳- به حیطه تمامی امکانات گام خواهم نهاد و هیجانی را انتظار خواهم کشاند که وقتی در برابر بی کرانگی انتخابها گشوده بمانم می توانند رخ دهند. وقتی به حیطه تمامی امکانات گام بگذارم شادی و ماجرا و افسون رمز و راز زندگی را تجربه خواهم کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید