یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

الف ـ شمنیسم

"یوگا" مخصوص معنویت هندو نیست بلکه فنون و آداب تقریباً مشابهی را در اغلب تمدن های کهن و ادیان بزرگ جهان می یابیم.

قدیمی ترین اثر این پدیده که امروز به صورت منحطی موجود است و روزگاری قسمت بزرگی از آسیای مرکزی و سیبری و اورال و آلتائی را فرامی گرفته است به "شمنیسم" معروف است.

واژه شمن گویا در میان اقوام "تونگوس" که از نظر نژادی مغول بوده اند و در سیبری شرقی زیست می کرده اند، معنی "موبد" یا "پزشک مرد" را می رسانده است.

برخی را عقیده بر این است که این واژه از کلمه "شرامانای" سانسکریت و "سامانای" پالی که معنی راهب دوره گرد را می دهد مشتق شده است، ولی احتمال این فرضیه ضعیف است و هنوز به اثبات نرسیده است.

شمنیسم به ظن قوی دین ابتدائی کلیه اقوام و گروه های نژادی مغول و تاتار بوده است که در اورال و آلتائی و سراسر آسیای مرکزی و سیبری و مغولستان پراکنده بوده اند و حتی اعتقاداتی مشابه به شمنیسم بین اسکیموها و سرخ پوستان آمریکای شمالی و بومی های استرالیائی و مالزی مشاهده شده است.

دین شمنی را به علت تسلطی که به نیروهای روانی داشته و به سبب اینکه ارواح پلید را از جسم آدمی دور می ساخته و می کوشیده تا به بیماری های روان انسانی درمان ببخشد، دین پزشک مردان نیز گفته اند.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید