نکات مهمی که قبل از انجام آساناها بهتر است انجام شود

٧۵ـ وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبرید.

٧۶ ـ بپرهیزید از قضاوت ناصحیح در مورد پرتوجویان

٧٧ ـ هرگز پرتوجویان خاطی را مجبور به عذرخواهی از خود نکنید.

٧٨ ـ اشتباهات خود را توجیه نکنید.

٧٩ ـ از علماء، بزرگان و اساتید با احترام نام ببرید.

٨٠ ـ از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزید.

٨١ ـ رازدار و محرم اسرار پرتوجویان باشید.

٨٢ ـ عذرخواهی پرتوجویان را بپذیرید.

٨٣ ـ از تعصب بی جا بپرهیزید.

٨۴ ـ تکیه کلام نداشته باشید.

٨۵ ـ از پرتوجویان، توقعات بیش از اندازه نداشته باشید.

٨۶ ـ رعایت رسا و روان بودن کلمات و جملات و ساده بودن آن ولی عمیق بودن

٨٧ ـ داشتن خلاقیت در تدریس

٨٨ ـ بین پرتوجویان رقابت ایجاد نکنید.

٨٩ ـ به پرتوجویان توجه و نگاه یکسان داشته باشید.

٩٠ ـ با پرتوجویان همدردی کنید.

٩١ ـ به آنها مسئولیت دهید

٩٢ ـ در هنگام موعظه و نصیحت، خودتان را مخاطب اصلی قرار دهید.

٩٣ ـ بیش از سرزنش، علت کردارهای منفی پرتوجویان را بررسی کنید.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید