مهارت تفکر خلاق

یعنی توانائی ابداع فکر و راهحلی که قبلاً وجود نداشته است، به عبارتی توانائی نوآوری، خود را محدود ندیدن (از شکست نترسیدن)، چرا که با هر شکست تجربه بیشتری پیدا میکنیم. هیچگاه نگوئیم "نمیتوانم این کار را بکنم"، در هر حال سعی خود را بکنیم.

گامهای رسیدن به تفکر خلاق:

١. سوال کردن (آیا راه دیگری وجود دارد یا ندارد؟)

٢. مثبت نگری

٣. یادگیری فعال (جستجوی اطلاعات جدید )

۴. افزایش اعتماد به نفس و خودباوری

۵. تشخیص راه حلهای جدید برای مشکلات

۶. افزایش عزت نفس

/ 0 نظر / 2 بازدید