یـوگـا - قسمت بیـستـم

برنامه ریزی زمانی :

قسمت دوم

شاید بپرسید چرا هنگامی که حق انتخاب زندگی صلح آمیزتری را دارید، به استفادهِ نادرست از زمان و خودآزاری ادامه میدهید یا شاید بگوئید که از جهاتی احساس می کنید،هیچ چاره ای ندارید مگر آنکه نسبت به خود خشن باشید،چون،زندگی عرصهِ مبارزه ای بسیار سهمگین است.

در هر یک از این شرایط،شما به بدن خود فشار می آورید و ذهن را به طرز وحشیانه ای خسته می کنید، چون تحت تاثیر این احساس که در زندگی چیزی را کم دارید به تنش زدائی تن میدهید.

این چیز می تواند،پول،عشق،ماجرا و یا امنیت باشد.

احساس ناشایستگی،آسیب پذیری،تعلق یا کمبود،جزء غیرقابل اجتنابی از انسانیت است.

اگر شما هم مثل اکثر مردم،به آزادی معنوی دست نیافته باشید،نمی توانید مانع از بروز این احساسات شوید.

اما می توانید با کنترل زندگی و تغییر دادن تقلی و تفسیر خود نسبت به این احساسات، آنها را مهار کنید.

اگر این احساسات را از آن خود ندانید و با آنها طوری برخورد کنید که گوئی به شما

و شخصیت شما تعلق ندارند و آنها را صرفاً به عنوان حالات احساس ذهن تلقی کنید که آزادانه در وجود هر کسی جولان میدهند،خواهید دید که حتی در سخت ترین شرایط هم میتوان قوام و توازن درونی خود را حفظ کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید