مهارت روابط بین فردی

ارتباط، لازمه بقا و خوشبختی انسان است. انسان از طریق ارتباط برقرار کردن با دیگران نیاز اساسی خود را به بقا، امنیت و آرامش، عزت نفس، خودشکوفائی و شرکت موثر در یک دنیای متنوع اجتماعی برطرف میکند، ولی تمام ارتباطات، میان فردی نیستند بلکه ارتباطات میان فردی کامل وقتی به وقوع میپیوندد که طرفین با یکدیگر همچون یک انسان کامل و بیهمتا برخورد نمایند تا یک ارتباط خودمانی و بیپرده ای ایجاد شود. افرادی که در ارتباطات میان فردی خود، ماهرانه و به شکل مناسب و کارآمدی عمل میکنند، باید نحوه ارتباط خود را با اهداف و شرایط افراد مقابل منطبق کنند. کارآمدی و مناسب بودن، مستلزم این است که به زمینههای شخصی و فرهنگی متفاوت دیگران توجه کنیم و برای این تفاوتها احترام قائل شویم. به همین جهت باید به این رهنمودها توجه کرد:

1. برخورداری از مهارتهای گوناگون برای تنظیم دقیق ارتباطات

2. توجه به نقطه نظر طرف مقابل

3. بازبینی ارتباط و متعهد بودن نسبت به ارتباط میان فردی کارآمد و اخلاقی

4. همکاری و مشارکت

5. اعتماد به گروه

6. تشخیص مرزهای بین فردی مناسب

7. دوستیابی

8. شروع و خاتمه ارتباطات

/ 0 نظر / 3 بازدید