مراقبه روز چهارم ماه

حفظ و سلامت ستون مهرهها

حالتها و حرکتهای شما در حین غذا خوردن حاکی از میزان آرامش شماست،  همچنین نشانگر میزان اهمیتی است که به سلامت بدن و به ویژه ستون مهرههای خود میدهید.

سعی و تلاش

شادمانی و نشاط با تلاش، کوشش و تحرک ما تجلی مییابد اما تنها نشستن، نگاه کردن به تلویزیون و عدم تحرک، شادمانی شما را کاهش میدهد.

با تسلی دادن به دیگران و کاستن از نگرانیهای آنان، امواج آرامش ناشی از این عمل به سوی شما نیز سرازیر میشود و در پرتو نیرو و انرژی حاصل از آن، دردها و رنجهای خود شما نیز کاهش مییابد.

هیچگاه نخواهید تا اختیار دیگران را در دست گیرید و آنها را با زور  در جهت نقطه نظرات خود هدایت کنید، بلکه در ابتدا سعی کنید آنها را نسبت به ایدهها و نظرات خود علاقمند و حساس کنید، سپس خواهید دید که آنان خود به خود در جهتی که شما مایلید، حرکت خواهند کرد.

طلب و جستجو

برای اینکه فراوانی و رفاه به زندگی شما وارد شود، باید انسانی جستجوگر و طالب خوشبختی باشید.


/ 0 نظر / 2 بازدید