اگر فرصت داشتم دوباره کودکم را بزرگ کنم ؛

بهجای اینکه انگشت اشارهام را به عنوان تهدید به سویش دراز کنم، در کنارش انگشتهایم را در رنگ فرو میبردم و با او نقاشی میکردم.

به جای ایرادگیری به فکر ایجاد ارتباط بهتر با او میبودم و بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه میکردم.

سعی میکردم دربارهاش کمتر کنجکاوی کنم اما بیشتر به او توجه داشته باشم.

به جای تمرین راه رفتن، آرزوی پرواز کردن و شوق دویدن را در او تقویت میکردم.

از جدی بازی کردن دست برمیداشتم و بازی را جدی میگرفتم.

کمتر سخت میگرفتم و بیشتر تائیدش میکردم.

اول احترام به خود را در او میساختم بعد کاشانهاش را

و بیشتر از آنکه عشق به قدرت را یادش بدهم، قدرت عشق را یادش میدادم.

/ 0 نظر / 3 بازدید