مراقبه روز بیست و هفتم ماه

حسادت نورزیدن و سرزنش نکردن

در درون خود آرام و قرار گیرید.

در مسیر زندگی خود همانطور که به آرامی و متانت ره میسپارید، برای تمام مردم دعای خیر کنید و آرزوی پیروزی و موفقیت آنها را داشته باشید.

به دیگران اعتماد بهنفسدادن

این باور را در دیگران بوجود آورید که انسانهای قوی و مقاومی هستند. در یک جنگل سالم تمام درختان قوی و استوار هستند.

اگر شما آرام باشید، زندگیتان در آرامش و توأم با لذت خواهد گشت. پس تلاش کنید وظایف خود را از صمیم قلب انجام دهید، خواه مسائل بر وفق مراد شما باشند یا خیر. به این ترتیب، آرام آرام، احساس آرامش بر وجودتان مستولی خواهد شد. به یاد داشته باشید که همه چیز در حال تغییر است، بنابراین خود را از بابت هیچ و پوچ، ناراحت نکنید، زیرا همه چیز در عالم برای همیشه ثابت نمیماند.

حس قدردانی و خیرخواهی نسبت به دیگران را در خود افزایش دهید، زیرا این دو صفت نشانه طبیعت پاک و درون صاف و لطیف انسان است.

هیچگاه راکد و ساکن نمانید.

سعی کنید ذهن خود را هر روز با مسائل جدید، مثبت و متعالی آشنا سازید.

درغیراینصورت همانگونه که آب راکد، تبدیل به منجلاب و گنداب می شود، محتویات ذهن شما نیز رفته رفته راکد و پوسیده میگردد و بوی تعفن آن، خودتان و دیگران را آزار خواهد داد.


/ 0 نظر / 2 بازدید