مهارت تصمیم گیری

تصمیمگیری ابزاری است برای شکلدادن به آینده مثبت و فرآیندی است پیچیده شامل انواع توانائیهای فکری و نیز داشتن اطلاعات در مورد تصمیمی که میخواهیم بگیریم.

به خاطر داشته باشیم وقتی با مسئلهای روبرو میشویم، قدرت فکر، عالیترین نیروی ماست.

برای تصمیمگیری منطقی و خوب باید سه مرحله زیر را در نظر داشته باشیم :

1. تصمیمی را که با آن مواجه هستیم، از تمام جوانب مورد بررسی قرار دهیم.

2. انتخابهائی را که در پیش رو داریم مشخص کنیم.

3. عواقب هر انتخاب و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را مشخص کنیم و بر اساس راه حلی که بیشترین امتیازات مثبت و کمترین امتیازات منفی را داراست، انتخاب نهائی را به عمل آوریم.


/ 0 نظر / 2 بازدید